Categories
World News

ท่องเที่ยว ล่องเรือทางน้ำ สำรวจเมืองกรุง

หนึ่งในเอกลักษณ์ของ เมืองกรุงเทพมหานคร คือ แม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางสายน้ำยักษ์ใหญ่ ยาวกว่า 372 กิโลเมตร นี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยทวารวดี จนถึงยุครัตนโกสินทร์